Reisreglement Vereniging De Sparta Supporter

Algemeen
Dit reglement is van toepassing op alle buscombi’s georganiseerd door Vereniging ‘De Sparta Supporter’. Het bestuur van Vereniging ´De Sparta Supporter´ behoudt zich het recht voor dit reglement te wijzigen en/of aanvullende maatregelen te treffen. Onder een buscombi wordt verstaan een busreis in combinatie met een toegangskaart tot het te bezoeken stadion. Bij verplichte buscombi’s geldt eveneens het reisreglement van Sparta Rotterdam BV. Op alle wedstrijden zijn ook de voorwaarden van de KNVB van toepassing. Bij aankoop van een plaatsbewijs voor een door Ver. ‘De Sparta Supporter’ georganiseerde busreis, gaat u als deelnemer- (ster) akkoord met dit door de supportersvereniging vastgestelde reglement.

Reisregels
Voor aanvang van de heenreis zal de bus door de stewards in samenspraak met de buschauffeur worden gecontroleerd op gebreken en/of schade. Deze controle zal bij terugkeer worden herhaald. De bevindingen van beide controles worden vastgesteld. Schade veroorzaakt door een deelnemer zal op hem/haar worden verhaald. Daarnaast kan de supportersvereniging aangifte doen bij de politie.

Vóór het instappen worden alle plaatsbewijzen gecontroleerd door een steward. U bent verplicht om op verzoek een geldig legitimatiebewijs – in veel gevallen in combinatie met een (Seizoen) Club Card – te kunnen tonen. Zonder genoemde documenten zal de toegang tot de bus worden geweigerd. De bus vertrekt op het aangegeven tijdstip vanaf het supportershome. De deelnemer dient uiterlijk 15 minuten voor vertrek in te checken. Indien een deelnemer te laat arriveert, of niet voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden, zullen de door hem/haar gemaakte kosten niet worden vergoed.

Het is de deelnemer niet toegestaan:
• Wapens, vuurwerk, of andere brandgevaarlijke of bedreigende voorwerpen mee te nemen.
• Zich te misdragen en/of provocerend op te stellen ten opzichte van het aanwezige (veiligheids)personeel, dan wel andere supporters.
• Glaswerk en/of sterk alcoholische dranken mee te nemen dan wel te gebruiken in de bus.
• Te roken, te blowen en/of andere drugs mee te nemen dan wel te gebruiken in de bus.
• Afval en voorwerpen op de vloer te gooien; in de bus zijn hiervoor afvalzakken aanwezig.

De aanwijzingen van het aanwezige (veiligheids)personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Het niet nakomen van de gemaakte afspraken, wangedrag, diefstal, vernieling of enig ander misdrijf tijdens de busreis kan verwijdering uit de bus tot gevolg hebben. Ook kan aantoonbare dronkenschap of wangedrag ertoe leiden dat u de toegang tot het te bezoeken stadion wordt ontzegd. Bij herhaald wangedrag of dronkenschap van een deelnemer zal hij/zij voor onbepaalde tijd worden uitgesloten van deelname aan verdere busreizen. Vereniging ‘De Sparta Supporter’ en Sparta Rotterdam BV zijn niet aansprakelijk voor de financiële en andere consequenties die dat tot gevolg kunnen hebben.

Disclaimer
Vereniging ‘De Sparta Supporter’ aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een of meerdere bussen te laat arriveren op de plaats van bestemming. Hetzelfde geldt voor calamiteiten of omstandigheden die buiten de macht van de supportersvereniging liggen, zoals bij voorbeeld het te laat vertrekken, files of afgelasting van de wedstrijd. Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist Ver. ‘De Sparta Supporter’. U reist op eigen risico en verantwoording, waarbij Vereniging ‘De Sparta Supporter’ niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel geleden schade. Voornoemd reglement is bindend.

Bestuur Vereniging ‘De Sparta Supporter’
Rotterdam, februari 2018

Comments are closed.